Regulamin Szk. Facyl. w Warszawie

REGULAMIN – XII EDYCJI SZKOŁY FACYLITACJI PATHWAYS W WARSZAWIE

I. GŁÓWNE ZASADY 

 1. Organizatorem szkolenia pn. „Szkoła Facylitacji” zwanego dalej „SZKOŁĄ” jest Pathways Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-118) przy ulicy Leona Wyczółkowskiego 10/2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie. Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS: 0000111362, NIP: 676-21-01-872, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości
  78 000 zł.
 1. Czas trwania SZKOŁY to 9 dni szkoleniowych (łącznie 72 godziny szkoleniowe).
 2. Cena SZKOŁY wynosi 12177 zł (dwanaście tysięcy sto siedemdziesiąt siedem złotych) i zawiera w sobie podatek VAT.
 3. Cena wymieniona w pkt. 3 obejmuje:

– 9 dni szkoleniowych (łącznie 72 godziny szkoleniowe)

– Badanie kwestionariuszem Work Style Analyser (WSA)

– Certyfikat ukończenia Szkoły Facylitacji

– Materiały szkoleniowe

– Pakiet konferencyjny zawierający całodzienny przerwę kawową.

 • Zapisy na SZKOŁĘ odbywają się on-line poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie: https://szkola-facylitacji.com.pl/zgloszenie/
 • Warunkiem rezerwacji miejsca na SZKOLE jest przesłanie kompletnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, otrzymanie mailowego potwierdzeniu wolnego miejsca przez Organizatora i wniesieniu opłaty rezerwacyjnej w kwocie 1230 PLN brutto (tysiąc dwieście trzydzieści złotych) na rachunek bankowy Organizatora w terminie
  7 dni od otrzymania potwierdzenia uczestnictwa.
 • O wpisaniu na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń i terminowa wpłata opłaty rezerwacyjnej.
 • Przed rozpoczęciem SZKOŁY, każdy z uczestników zobowiązany jest do rozmowy wstępnej z osobą prowadzącą Szkołę, celem sprawdzenia motywacji i gotowości do uczestnictwa w SZKOLE. Rozmowa trwa około 30 minut i odbywa się w formie telefonicznej.  Terminy rozmów są ustalane każdorazowo z Uczestnikiem drogą telefoniczna lub mailową.

II. MIEJSCE I CZAS ZAJĘĆ 

 1. Zajęcia odbywają się w lokalizacji wyznaczonej przez Organizatora, która podana będzie na stronie internetowej Organizatora oraz przesłana mailowo do Uczestników.
  1. Czas trwania oraz terminy zajęć podane są na stronie internetowej Organizatora oraz w formularzu zgłoszeniowym. 

III. PŁATNOŚCI

 1. Opłaty za SZKOŁĘ w kwocie 12177 zł brutto (pomniejszoną o wpłaconą opłatę rezerwacyjną) należy uiszczać przelewem na co najmniej 14 dni przed terminem
  I zjazdu, na Rachunek Bankowy Organizatora: 

PATHWAYS POLSKA SP. Z.O.O. ul. Leona Wyczółkowskiego 10/2, 30-118 Kraków

Santander Bank Polska S.A. al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa

Nr rachunku: 92 1090 2053 0000 0001 0968 4412

 1. W przypadku płatności ratalnej, kwotę 12177 zł brutto (pomniejszona o wpłaconą opłatę rezerwacyjną) należy wpłacić w trzech poniższych ratach:

Rata I – 4000 zł brutto,

Rata II – 4000 zł brutto,

Rata III – 2947 zł brutto

Termin płatności wszystkich rat przypada na 14 dni przed datą poszczególnych zjazdów.

 • Po dokonaniu wpłaty Organizator wystawi fakturę VAT, zgodnie z danymi przedstawiony w formularzu Zgłoszeniowym.

IV  REZYGNACJA Z UDZIAŁU I ODWOŁANIE SZKOŁY

 1. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub zmiany terminów Szkoły w sytuacji gdy liczba zgłoszonych uczestników wynosi mniej niż 10 osób. W przypadku odwołania Szkoły, kwoty wpłacone przez uczestników na poczet Szkoły zostaną zwrócone. Pathways Polska nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne koszty związane z rezerwacją biletów, kosztów zakwaterowania itp.
 2. Organizator może przeprowadzić Szkołę, pomimo nie otrzymania wymaganej liczby zgłoszeń. Decyzja ta leży wyłącznie w gestii Organizatora
 3. W wypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Szkole związanej ze zmianą terminu Szkoły, opłata rezerwacyjna i opłata za Szkołę, zostaje zwrócone w całości Zamawiającemu. Zamawiający otrzyma drogą pocztową fakturę korygującą, która wymaga podpisu i odesłania na adres Organizatora. Pathways Polska nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne koszty związane z rezerwacją biletów, kosztów zakwaterowania itp.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany miejsca szkolenia. W przypadku takiej zmiany Organizator poinformuje o niej uczestników za pośrednictwem poczty e-mail bądź telefonicznie.
 5. Bezkosztowa rezygnacja z uczestnictwa w Szkole jest możliwa 14 dni przed terminem I zjazdu. W takim wypadku Organizator zwróci wpłacającemu w całości zapłaconą dotychczas należności. Rezygnacja należy zgłosić na adres e-mail Organizatora: wosik@pathways.com.pl
 6. W przypadku zgłoszenia rezygnacji po upływie ww.. terminie, a także w przypadku nieuczestniczenia w zajęciach Szkoły, nie przysługuje zwrot wpłaconych należności.

V  WARUNKI UZYSKANIA CERTYFIKATU

 1. Uzyskanie przez uczestnika Certyfikatu, świadczącego o ukończeniu Szkoły Facylitacji Pathways wymaga spełnienia następujących warunków:

– Stuprocentowa obecność na zajęciach, we wszystkich dniach szkoleniowych. W sytuacjach nagłych takich jak choroba, istnieje możliwość opuszczenia jednego dnia szkoleniowego.

– Pozytywnego zaliczenia następujących zadań szkoleniowych:

 •  opis case study facylitacji, którą uczestnik realizował w trakcie trwania Szkoły;
 •  przygotowania prezentacji na ustalonych w trakcie trwania Szkoły temat, z zakresu dynamiki grupowej;
 • aktywne uczestnictwo w zajęciach warsztatowych.

VI  Ochrona danych osobowych oraz materiałów szkoleniowych

 1. W trakcie Szkoły, uczestników obowiązuje zakaz jakiegokolwiek nagrywania lub fotografowania całości lub części zajęć – bez pisemnej zgody prowadzącego Szkołę oraz pozostałych uczestników.
 2. Prezentacja i materiały, udostępnione uczestnikom w ramach Szkoły, są objęte prawami autorskimi i chronione przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Mogą one być wykorzystane wyłącznie w celach szkoleniowych do użytku osobistego uczestnika, a zatem nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane lub publikowane w jakikolwiek sposób (w tym. m.in. w formie nagrań lub fotografii), w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Pathways Polska Sp. z o.o.
 3. W przypadku naruszenia przez uczestnika Szkoły powyższych zasad, Pathways Polska jest uprawiony do usunięcia go z listy uczestników, bez prawa do zwrotu kosztów, niezależnie od ewentualnych, innych roszczeń, wynikających z przepisów obowiązujących prawa.
 4. Organizator Szkoły posiada prawo do przetwarzania danych osobowych uczestników w celu realizacji szkolenia na zasadach określonych w Polityce Prywatności Danych Osobowych, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO)